உ Tamil to English Words List

உக உகட்டு உகப்பு உகம் உகரம் உகளம் உகளி உகளு உகா உகாதி உகிரம் உகிர் உகு உகுணம் உகை உக்கம் உக்கலை உக்கல் உக்கா உக்கு உங்கு உங்கை உசனன் உசனம் உசரம் உசர் உசா உசார் உசாவு உசி உசிதன் உசிதம் உசிரம் உசிர் உசிலம் உசு உசூர் உச்சன் உச்சம் உச்சரி உச்சி உச்சு உஞற்று உஞ்சல் உஞ்சு உஞ்சை உடக்கு உடங்கு உடசம் உடந்தை உடனாளி உடனே உடன் உடன்கை உடன்பட உடப்பு உடம்பு உடம்பை உடறல் உடற்று உடலம் உடலல் உடலு உடல் உடு உடுபதி உடுபம் உடுவை உடை உடைமை உடைய உடையல் உடைவு உட்கு உட்கை உட்டணி உட்பகை உட்பட உட்படி உட்புக உட்போட உணக்கு உணங்கு உணத்து உணராமை உணர் உணர்வு உணவு உணா உணி உண் உண்டல் உண்டா உண்டி உண்டு உண்டென உண்டை உண்ணா உண்ணி Tags :tamil words starting with உ, translate tamil to english, online tamil dictionary