ஊ Tamil to English Words List

ஊகடன் ஊகனம் ஊகனி ஊகம் ஊகி ஊகை ஊக்கம் ஊக்கு ஊங்கு ஊசலாட ஊசல் ஊசா ஊசாடு ஊசி ஊசியோட ஊசு ஊசுதம் ஊஞ்சல் ஊடகம் ஊடரம் ஊடல் ஊடாட ஊடான் ஊடு ஊடுருவ ஊடூடே ஊடை ஊடையம் ஊட்டம் ஊட்டி ஊட்டு ஊணன் ஊணம் ஊணர் ஊணு ஊண் ஊதல் ஊதா ஊதாரி ஊதிகை ஊதியம் ஊது ஊதுமா ஊதை ஊத்தை ஊந்து ஊனன் ஊனம் ஊனாயம் ஊன் ஊன்றி ஊன்று ஊமச்சி ஊமணை ஊமன் ஊமல் ஊமெனல் ஊமை ஊமையன் ஊம் ஊரன் ஊரல் ஊராளி ஊரி ஊரு ஊருடை ஊருணி ஊருதவி ஊரோமல் ஊர் ஊர்தி ஊர்மனை ஊர்வது ஊர்வன ஊறணி ஊறல் ஊறு ஊற்றம் ஊற்று ஊலுகம் ஊளன் ஊளா ஊளை ஊளையிட ஊழலி ஊழல் ஊழி ஊழியம் ஊழ் Tags :tamil words starting with ஊ, translate tamil to english, online tamil dictionary