எ Tamil to English Words List

எஃகம் எஃகு எகரம் எகினம் எக்கர் எக்கல் எக்கு எங்கண் எங்கள் எங்கு எசமானி எசம் எசறவு எசலி எசுசு எச்சன் எச்சம் எச்சரி எச்சி எச்சு எஞ்சணி எஞ்சல் எஞ்சு எடு எடுபட எடை எட்கடை எட்ட எட்டர் எட்டி எட்டு எண் எண்கு எண்ணம் எண்ணர் எண்ணல் எண்ணிட எண்ணு எண்பட எண்பது எண்பி எண்மர் எண்மை எதிர எதிரறை எதிராக எதிரிட எதிர் எது எதுகை எத்தனி எத்தனை எத்தன் எத்து எந்த எந்தை என எனும் எனை என் என்ன என்னா என்னே என்னை என்னோ என்பு என்றா என்று எப்படி எமகணம் எமன் எமர் எமி எம் எம்பர் எம்பி எம்மை எயினர் எயின் எயிறு எயில் எய் எய்து எய்வு எரல் எரி எரிமணி எரியல் எரியிட எரிவு எரு எருது எருமை எருவை எறி எறிபடை எறிமணி எறிவு Tags :tamil words starting with எ, translate tamil to english, online tamil dictionary