ஒ Tamil to English Words List

ஒகரம் ஒக்க ஒக்கம் ஒக்கலை ஒக்கல் ஒசரம் ஒசி ஒசிவு ஒச்சம் ஒச்சை ஒஞ்சி ஒஞ்சு ஒடி ஒடிகை ஒடியல் ஒடிவு ஒடு ஒடை ஒட்டடை ஒட்டம் ஒட்டர் ஒட்டல் ஒட்டி ஒட்டு ஒட்டை ஒட்பம் ஒண்கண் ஒண்டன் ஒண்டி ஒண்ணல் ஒண்ணு ஒண்மை ஒதி ஒத்த ஒத்திட ஒத்து ஒன்பது ஒன்றரை ஒன்றி ஒன்று ஒன்றோ ஒப்படி ஒப்படை ஒப்பணி ஒப்பனை ஒப்பம் ஒப்பாக ஒப்பி ஒப்பிட ஒப்பு ஒம்மல் ஒயில் ஒய் ஒய்யல் ஒரு ஒருகை ஒருசேர ஒருதலை ஒருதி ஒருபடி ஒருமி ஒருமு ஒருமை ஒருவன் ஒருவு ஒரே ஒறு ஒற்கம் ஒற்றர் ஒற்றி ஒற்றிட ஒற்று ஒற்றை Tags :tamil words starting with ஒ, translate tamil to english, online tamil dictionary