ஓ Tamil to English Words List

ஓகை ஓகோ ஓக்கம் ஓங்கல் ஓங்கு ஓசனி ஓசன் ஓசம் ஓசரி ஓசி ஓசு ஓசை ஓச்சம் ஓச்சர் ஓச்சல் ஓச்சு ஓடதி ஓடன் ஓடம் ஓடல் ஓடாணி ஓடாவி ஓடியம் ஓடிவர ஓடு ஓடை ஓட்டடை ஓட்டம் ஓட்டி ஓட்டு ஓட்டை ஓணம் ஓணான் ஓதனம் ஓதன்மை ஓதம் ஓதல் ஓதி ஓதிமம் ஓதிவிட ஓது ஓதை ஓத்தி ஓத்து ஓநாய் ஓந்தி ஓனம் ஓனூர் ஓமபட ஓமம் ஓமல் ஓமான் ஓமிடி ஓமை ஓம் ஓம்படை ஓம்பல் ஓம்பு ஓயல் ஓய் ஓரம் ஓரா ஓராயம் ஓரி ஓரிசு ஓரும் ஓரை ஓரொரு ஓர் ஓர்மம் ஓர்மை ஓர்வு ஓலம் ஓலிட ஓலை ஓல் ஓளி ஓவர் ஓவியம் ஓவியர் ஓவு ஓவெனல் Tags :tamil words starting with ஓ, translate tamil to english, online tamil dictionary