ட Tamil to English Words List

டகாயத் டக்கண் டக்கு டக்கை டக்டக் டங்கா டபால் டப்பா டப்பி டப்பு டப்பை டமா டம் டம்பம் டர் டவண்டை டவாலி டவுல் டா டாகு டாக்கு டாபால் டாப்பு டார் டால் டாவால் டி டிசாயி டில்லி டீ டீடீ டீலா டைஹாத் டொ டொங்கு டொழா டோ டோங்கு டோபி டோலி டோல் ட்டவளி ட்டாணா ட்டார் ட்ட் Tags :tamil words starting with ட, translate tamil to english, online tamil dictionary