ம Tamil to English Words List

மக மகடி மகடூஉ மகண்மை மகதம் மகதர் மகதி மகத்து மகன் மகன்மை மகபதி மகமது மகமல் மகமுறை மகமை மகம் மகரம் மகராசா மகராசி மகரிகை மகரிஷி மகளிர் மகள் மகவான் மகவு மகா மகாசகை மகான் மகாபலி மகார் மகி மகிடன் மகிடம் மகிணன் மகிபதி மகிமா மகிமை மகிளி மகிழ் மகிஷி மகீ மகுடம் மகுடி மகுணன் மகேசன் மகோததி மக்கடா மக்கடி மக்கம் மக்கல் மக்களி மக்கள் மக்கி மக்கு மங்கலி மங்கலை மங்கல் மங்களை மங்கு மங்கை மசகம் மசகு மசக்கு மசக்கை மசங்கு மசண்டை மசம் மசரதம் மசானம் மசாலை மசால் மசி மசியல் மசிர் மசில் மசிவு மசீது மச்சம் மச்சு மச்சை மஜரா மஞ்சணை மஞ்சன் மஞ்சம் மஞ்சரி மஞ்சள் மஞ்சி மஞ்சு மஞ்ஞை மடக்கு மடங்கு மடந்தை மடன் மடமட மடமான் மடமை மடம் மடலி மடலூர Tags :tamil words starting with ம, translate tamil to english, online tamil dictionary