ய Tamil to English Words List

யக்கர் யசசு யசனம் யசுரு யட்டி யதா யதி யது யமகம் யமன் யமம் யமரதம் யமளம் யமி யமுனை யயாதி யவனம் யவனர் யவம் யா யாகபதி யாகம் யாக்கை யாங்கு யாசகம் யாசகர் யாசனம் யாசி யாடு யாணர் யாண்டு யாண்டை யாதனம் யாதனை யாதம் யாதி யாது யானம் யானை யாப்பு யாமம் யாமளம் யாமளை யாமவதி யாமினி யாம் யாரி யார் யாறு யாலம் யாளி யாழ யாழல் யாழ் யாவன் யாவர் யாவும் யாவை யு யுகம் யுகளம் யுகாதி யுத்தி யுபம் யுவ யுவன் யூ யூகம் யூகி யூகை யூதம் யூதர் யூபம் யூமியா யோ யோகசம் யோகதசை யோகம் யோகர் யோகி யோகினி யோகு யோசனை யோசி யோனி யௌ யௌகதம் யௌவனம் ய் Tags :tamil words starting with ய, translate tamil to english, online tamil dictionary