ர Tamil to English Words List

ரங்கம் ரங்கு ரசம் ரசா ரதம் ரத்து ரயத்து ரவாணா ரஸ்தா ரஸ்து ராகி ராஜி ராதாரி ராப்தா ராமன் ராவணன் ராவு ரிவாஜ் ரிஷபம் ரீகர் ருசி ருஜு ருஜும் ருமாலை ருஷ்டி ரூபம் ரூபாய் ரூபி ரெட்டி ரெட்டு ரெண்டு ரெம்ப ரேகம் ரேவு ரோசம் ரோஜ் ரோந்தை ரோமம் ர் Tags :tamil words starting with ர, translate tamil to english, online tamil dictionary