ல Tamil to English Words List

லகோடா லக்கம் லச்சை லஞ்சம் லட்சம் லட்டு லப்பம் லப்பை லயம் லவாடி லாகிரி லாகு லாகை லாடம் லாயம் லாலனை லாவணி லாவு லுச்சா லெகு லெச்சை லெப்பை லேஞ்சி லொங்க லொட்டி லொட்டை லோகம் லோடா லோட்டு லோபம் லோபி ல் Tags :tamil words starting with ல, translate tamil to english, online tamil dictionary