வ Tamil to English Words List

வகரம் வகி வகிரு வகிர் வகு வகுதி வகுலி வகுளம் வகுளி வகை வகையரா வக்கணை வக்கரை வக்கா வக்கு வங்கம் வங்கர் வங்கா வங்கி வங்கு வசக்கு வசதி வசனம் வசனாவி வசனி வசமாய் வசம் வசம்பு வசலை வசவி வசவு வசா வசி வசிகரி வசிநட வசியம் வசிவு வசு வசுதை வசுவசி வசூரி வசூல் வசை வசைகவி வசைபேச வச்சி வஞ்சனி வஞ்சனை வஞ்சம் வஞ்சர் வஞ்சி வட வடகம் வடகரை வடகலை வடகிரி வடகோடு வடகோடை வடக்கு வடக்கே வடநூல் வடந்தை வடமரம் வடமர் வடமலை வடமீன் வடமேரு வடமொழி வடம் வடலி வடவனல் வடவை வடி வடிகை வடிசல் வடிவம் வடிவு வடு வடுகன் வடுகு வடுவரி வடை வட்கல் வட்கு வட்டகை வட்டணி வட்டணை வட்டம் வட்டா வட்டாட வட்டி வட்டு வட்டை வணக்கு வணங்கு வணர் வணிகன் வணிகம் வணிதம் Tags :tamil words starting with வ, translate tamil to english, online tamil dictionary