angkni meaning in english - அங்கணி

parvati விமலை, முக்கணி, மீனாட்சி, மாதேவி, மாகேசுவரி, மலைமகள், மரகதவல்லி kali வீரி, யோகினி, யாமளை, மாலினி, மாயையுற்றாள், மாயை, மாதரி, மாதங்கி aloe கரியபோளம் Online English to Tamil Dictionary : வளம் - . abundance கடி - . biting கையாள் - trusty servant புறங்கடை - out side சுவிகாரபுத்திரன் - adopted son

Tags : angkni english meaning, meaning of அங்கணி in english, translate அங்கணி in english, what does angkni mean in english ?