akavam meaning in english - ஆகவம்

n. cloth வேட்டி, வாதனம், வாசம், வாசனம், வட்டுடை, மாறுகம், மா, மடி, பொத்தி war வெஞ்சமம், வினை, மொய், முயல், முனை, மண்டிலம், போர், படைக்குழப்பம் Online English to Tamil Dictionary : சிறந்தகற்பகம் - kind of prepared arsenic ஆதிபத்தியம் - . majesty காட்டுப்பாகல் - வேந்தன் - . king கரம்பு - hard and sterile ground

Tags : akavam english meaning, meaning of ஆகவம் in english, translate ஆகவம் in english, what does akavam mean in english ?