achachi meaning in english - ஆசாசி

creeper வல்லிசாதம், வல்லரி, வசலை, முல்லை, மதுரவள்ளி, பேய்ப்பாகல், பசுங்கொற்றான் Online English to Tamil Dictionary : நருவல்நொருவல் - that which is coarsely broken குறுக்கடிநியாயம் - . abrupt மறுகல் - return of a sickness திரித்துவம் - trinity நிலையூன்ற - to take firm footing

Tags : achachi english meaning, meaning of ஆசாசி in english, translate ஆசாசி in english, what does achachi mean in english ?