ukappu meaning in english - உகப்பு

height யோகம், மோடு, மேல், மேடு, மேக்கு, முருகு, மீ, மறல், மட்டம், பிறங்கல் elevation முருகு, மீ, மிசை, மறல், பரி, பதுக்கை, படர், நிவப்பு, துங்கம் pleasure வைபோகம், விருப்பம், முதிதம், முதம், மனோரதம், மனோபிஷ்டம், மத்தம் n. joy யௌவனம், மோதம், மெய்ப்பாடு, மனமகிழ்ச்சி, மனக்களிப்பு, மனக்களிப்பு Online English to Tamil Dictionary : பெண்வழி - family descent in the female line சிதுரம் - shrub தட்பம் - கொண்கன் - . husband காணப்படாதது - that which is invisible

Tags : ukappu english meaning, meaning of உகப்பு in english, translate உகப்பு in english, what does ukappu mean in english ?