uchi meaning in english - உசி

wish விழுப்பம், வாஞ்சனை, சிந்தனை, கோரிக்கை, குறிப்பு, கருத்து, இரதி Online English to Tamil Dictionary : உறைகாரர் - sheath makers தொண்டுசெய்ய - to serve செருக்கடிக்க - to vaunt with an inarticulate sound பொறையுயிர்க்க - to become disburdened யாவத்தீவு - island of java

Tags : uchi english meaning, meaning of உசி in english, translate உசி in english, what does uchi mean in english ?