ukku meaning in english - ஊக்கு

to consider விசாரி, யோசி, யோசனைபண்ண, யுத்தியாய்ப்பார்க்க, மனசினாலேகாண, பாணி meditate upon to commence with spirit to execute with energy to excite to action rouse ஏவு, ஏவிவிட, எழுப்பு, எழுப்பு, உசுப்பு to direct பணி, சித்தஞ்செய்ய, கற்பி, ஒழுக்கு, இயக்கு to ascend பம்பு, கிளர், கிளம்பு, கிள, கஞல், எக்கு, உயரவேற spirit யோகினி, புருஷன், தெறிப்பு, தாளாண்மை, தத்துவதிரையம், சைதன்னியம் n. energy மாயாசத்தி, மனவெழுச்சி, மனவெழுச்சி, மனத்திடம், பரபரத்தல், துவசங்கட்ட Online English to Tamil Dictionary : சிற்றறுகு - . grass தளும்பு - to wabble உணா - food போக்குவிட - to make a drain சத்திவிளங்க - to become ma nifest as power

Tags : ukku english meaning, meaning of ஊக்கு in english, translate ஊக்கு in english, what does ukku mean in english ?