ech?u meaning in english - ஏசறு

to regret மனநோக, பரிதபி, நை, கிலேசி, கவல், கவலைகொள்ள, அவலி, அல்லற்பட Online English to Tamil Dictionary : குழைப்பு - mashing எரி - to burn பின்பத்தி - latter row காருண்ணியன் - . kind குளபாகம் - . easy

Tags : ech?u english meaning, meaning of ஏசறு in english, translate ஏசறு in english, what does ech?u mean in english ?