aimin meaning in english - ஐமீன்

thirteenth lunar asterism நவ்வி, கௌத்துவம், கைனி, காமரம, கயினி, அங்கிநாள், அங்கி Online English to Tamil Dictionary : சலலம் - porcupine's quill பரியாளம் - train கருக்காய் - grain almost ripe மாமாலம் - great deceitfulness கேள்வியாக - to be heard

Tags : aimin english meaning, meaning of ஐமீன் in english, translate ஐமீன் in english, what does aimin mean in english ?