ochivu meaning in english - ஒசிவு

breaking முறியல், முறிச்சல், முரித்தல், படபடெனல், படபடத்தல், தெறிப்பு n. break மடக்கு, பின்னம், பின்னம், பக்கு, ஞெரி, இரிசல், அவை shaking வெறியாட்டு, படபடெனல், நுணங்கல், நுடக்கம், நடுக்கம், துளக்கல் a. moving மாறல், பெயர்தல், துளக்கல், சேட்டை, சலித்தல், சரிப்பு, கிறுங்கல் Online English to Tamil Dictionary : சிவபுரி - abode of siva கருப்பநீர் - sugar cane juice சிவாட்சம் - < அன்னப்பாகு - chyme தோடங்காய் -

Tags : ochivu english meaning, meaning of ஒசிவு in english, translate ஒசிவு in english, what does ochivu mean in english ?