onti meaning in english - ஒண்டி

that which is single solitary தனி, ஒன்றி, அந்தரி a. alone பிரத்தியேகம்பண்ண, தனிப்பாடு, தனிக்க, தனி, ஒன்றி, அலாதா Online English to Tamil Dictionary : அடிபட - to be beaten பள்ளியறை - bed chamber கோதாய்ப்போக - to become hol low கதிர்கொய்தல் - plucking ears of corn வெகுமானிக்க - to respect

Tags : onti english meaning, meaning of ஒண்டி in english, translate ஒண்டி in english, what does onti mean in english ?