oppita meaning in english - ஒப்பிட

to use comparison ஒப்பனைசொல்ல to liken மட்டறிய, சரியிட, சமானமாக்க, ஒப்பி, உவமிக்க, உவமானிக்க to compare புரை, நிறுத்துப்பார்க்க, சரியிட, சரிபார்க்க, சரிக்கட்ட, சமானி to collate ஒத்துப்பார்க்க Online English to Tamil Dictionary : கெட்டிபண்ண - to make firm மூலாக்கினியைமுடுக்குகிறது - இமிழ் - to sound முசுறுப்புல் - . grass வேனற்காலம் - hot season

Tags : oppita english meaning, meaning of ஒப்பிட in english, translate ஒப்பிட in english, what does oppita mean in english ?