ochu meaning in english - ஓசு

n. fame வாயூற, யசசு, மங்கு, புகழ்நாட்டுதல், புகழ்ச்சி, புகழ், பிரபாவம் renown மீ, பெருமை, பெயர், புகழ், பிரபாவம், பிரதிட்டை, பிரதாபம், நெடுஞ்சொல் Online English to Tamil Dictionary : மனதகாமப்பூ - flower which excites venery கிண்டிக்கொடுக்க - to stir தீக்கடன் - இரத்தக்கறை - stain of blood in cloth சபி - to utter imprecations

Tags : ochu english meaning, meaning of ஓசு in english, translate ஓசு in english, what does ochu mean in english ?