kchna meaning in english - கசனா

treasury பொக்கிஷவீடு, பண்டசாலை, கோசம், களஞ்சியம், கருகூலம், உரொக்கவீடு Online English to Tamil Dictionary : கயிறு - rope செஞ்சுடர்பகவன் - sun as a deity கிதாப்பு - book குலுத்தம் - . gram சரீரசம்பந்த - belonging or relating to the body

Tags : kchna english meaning, meaning of கசனா in english, translate கசனா in english, what does kchna mean in english ?