knlu meaning in english - கனலு

to be hot வே, வெச்சென, சுள்ளாபி, சீக்கிரம்பண்ண, குமை, உருமிக்க, அவி to glow as fire n. fever பாரம், படபடத்தல், நன்னருக்கல், தூக்கம், தாபம், சுரம், கொதியைக்கிளப்பிவிட sun in a slight degree to burn பொசுங்கு, தழல், தகனம்பண்ண, சுடு, கொளுத்து, கொதி, கனற்று, எரி to be angry வேர், வெதிர், வெகுளு, விளி, விடை, முறுக்கு, முனை, முனி, பை to be displeased வெகுளு, மனங்கருக, மனங்கருக, புல, கோபங்கொள்ள to show signs of anger கோம்பு, காய், கறு, உலறு Online English to Tamil Dictionary : சிறிசு - வேக்காளம் - heat நவபேதம் - சீருள் - . lead புதுக்கட்டு - new institutions

Tags : knlu english meaning, meaning of கனலு in english, translate கனலு in english, what does knlu mean in english ?