kalakkatippatutta meaning in english - கலக்கடிப்படுத்த

to confuse மசக்கு, குழப்பு, குழப்பியடிக்க, குழப்பம்பண்ண, கிளறு trouble வெதிர்ப்பு, விசாரம், வாதி, வல்லை, லோட்டு, லச்சை, மிறை, மிகை perturb கதுவு per plex bewilder மயக்கு, மசக்கு embarrass குழப்பு to agitate நடுக்கு, தலைபிரட்ட, குழப்பு, குலை, குலுக்கு, கிளறு, கிளறிவிட n. distress விபத்துக்காலம், விபத்தி, விசனம், வல்லை, முற்றுகை, மாடி, மறுக்கம் Online English to Tamil Dictionary : செம்மல் - greatness பச்சைத்தடி - green sticks இளவாடை - gentle north wind சுசுலம் - trifle சப்பளித்திருக்க - to sit flat on the ground

Tags : kalakkatippatutta english meaning, meaning of கலக்கடிப்படுத்த in english, translate கலக்கடிப்படுத்த in english, what does kalakkatippatutta mean in english ?