chkti meaning in english - சகதி

n. mud பிளிறு, நொதி, தோணி, தொள்ளம், தொளி, தப்பு, சேவல், சேறு, சேதகம் n. mire வதி, நொதி, தோணி, தொள்ளம், தொளி, சேவல், சேறு, சேதகம், செய்யல் n. bog செதும்பு, சதக்கல் puddle விலங்கல், பதோதகம், கலுழி, ஆவிலம் Online English to Tamil Dictionary : சிறுகாக்கைபாடினியம் - work on prosody முறுக்காணி - screw for a violin பதினாறுவயதுகுமாரன் - young man in his sixteenth year வழக்கம் - . custom நிருவிக்கினம் - freedom from obstruction

Tags : chkti english meaning, meaning of சகதி in english, translate சகதி in english, what does chkti mean in english ?