nlvl meaning in english - ஞலவல்

fire fly மீனாம்பூச்சி, மின்மினி, பிரபாகீடம், நுளம்பு, நிசாமணி, சுடர்க்கடை glow worm மீனாம்பூச்சி, மின்மினி, பிரபாகீடம், நுளம்பு, நிசாமணி, கத்தியோதம் Online English to Tamil Dictionary : மனோசன் - kama பசம்பை - dove tailing கிளா - shrub கனம் - . heaviness கொடியிறக்க - to take down a flag

Tags : nlvl english meaning, meaning of ஞலவல் in english, translate ஞலவல் in english, what does nlvl mean in english ?