nel meaning in english - ஞெள்

to become hollow கோறையாக to agree வலி, பொருந்திக்கொள்ள, பொருநு, புல்லு, நேர்பட, நேர், சுவிகரி yield மடங்கு, புய், ஒத்துக்கொள்ள, உயிர், ஈடுகொடுக்க, இணங்கு, இடங்கொடுக்க consent விமதன், ராஜி, மனோராசி, பிணை, நேர்பாடு, நேர்ச்சி, தாரிசம், சம்மதி to sound விம்மு, முழங்கு, முழக்கு, முரலு, புலம்பு, பிளிறு, பிறங்கு, பிதுங்கு Online English to Tamil Dictionary : பனிப்பகை - sun புன்மை - . forgetfulness பிராணி - living creature சுட்டித்தலையன் - wicked person ராமன் - rama

Tags : nel english meaning, meaning of ஞெள் in english, translate ஞெள் in english, what does nel mean in english ?