taku meaning in english - டாகு

point விந்து, வசி, முனை, முகம், மடி, பூ, புள்ளி, நுனை, நுனி, நுதி spot மாசு, மறை, மறு, பொறி, பிந்து, நிமித்தம், துருசி, தும்பு, தானம் Online English to Tamil Dictionary : கொடுக்கல்வாங்கல் - intermar riage சைகைசெய்தழைக்க - to call by signs குழிமூட - to fill up the sacred pit கிரணமாலி - சந்துபொந்து - lurking place

Tags : taku english meaning, meaning of டாகு in english, translate டாகு in english, what does taku mean in english ?