takku meaning in english - டாக்கு

patulancy pride வேகம், வெம்பளிக்கை, மொய், மேலெழுச்சி, மிடுக்கு, மானிதம், மானம் Online English to Tamil Dictionary : கலவாய் - fish சுக்கை - . garland தமிழ்முனி - poet agastya கரணைப்பலா - plant மீன்குஞ்சு - very young fish

Tags : takku english meaning, meaning of டாக்கு in english, translate டாக்கு in english, what does takku mean in english ?