tongku meaning in english - டொங்கு

hole in a tree மரப்பொந்து, பொதும்பர், பொக்கணை wall வாரி, மேடூகம், மதில், பித்திகை, பித்தி, தூங்கு, சிறைப்புறம் in the ground பொக்கணை n. crookedness வாங்க, வளைவு, வளைப்பு, வளைசல், மடக்கடி, திருகல்முறுகல், கோண் Online English to Tamil Dictionary : கடுத்தல் - fish பழங்கலம் - old cup or plate அருளரசி - medicinal plant நூனாதிக்கம்பண்ண - to be finical விலகு - to withdraw

Tags : tongku english meaning, meaning of டொங்கு in english, translate டொங்கு in english, what does tongku mean in english ?