taninilai meaning in english - தனிநிலை

solitariness வீறு, விடுதி, புலம்பு, ஏகம், எளிமை, அந்தரிப்பு, அந்தரம் Online English to Tamil Dictionary : துகிற்கொடி - . flag கருத்தெடுக்க - to devise சொறிசிரங்கு - small itch கறை - rust பண்ணேன் - i will not make

Tags : taninilai english meaning, meaning of தனிநிலை in english, translate தனிநிலை in english, what does taninilai mean in english ?