nchip meaning in english - நசீப்

n. fate விதிவசம், விதி, முந்தூழ், பிரமலிபி, பால், பாக்கியம், நேமம் destiny விதிவசம், விதி, முந்தூழ், பிரமலிபி, பால், பாச்சியம், பாக்கியம் good luck நல்லெழுத்து, தலையிலேநல்லகீறு n. fortune யோகம், பாக்கியம், திசை, சாம்பிராச்சியம், இலக்குமி, ஆக்கம், அதிஷ்டம் Online English to Tamil Dictionary : புணர்வு - combination கொழுப்புக்குடல் - small intes tines of sheep or goats கிரகங்களின்கோளாறு - evil influences of the planets காடிச்சோறு - கழப்பு - to be idle

Tags : nchip english meaning, meaning of நசீப் in english, translate நசீப் in english, what does nchip mean in english ?