nchip meaning in english - நசீப்

n. fate விதிவசம், விதி, முந்தூழ், பிரமலிபி, பால், பாக்கியம், நேமம் destiny விதிவசம், விதி, முந்தூழ், பிரமலிபி, பால், பாச்சியம், பாக்கியம் good luck நல்லெழுத்து, தலையிலேநல்லகீறு n. fortune யோகம், பாக்கியம், திசை, சாம்பிராச்சியம், இலக்குமி, ஆக்கம், அதிஷ்டம் Online English to Tamil Dictionary : கதிமி - head ryot or culti vator வரிக்குதிரை - horse with marks அடிமைப்பட - to become a slave கந்து - to be injured புனர்செனனம் - reproduction

Tags : nchip english meaning, meaning of நசீப் in english, translate நசீப் in english, what does nchip mean in english ?