natapati meaning in english - நடபடி

n. act வினை, விதி, பயில்வு, பணி, நடைபடி, தொழில், செய்தி, செய்காரியம் conduct வயங்கு, மார்க்கம், பரிமாற்றம், நடைபடி, நடை, நடப்பு, நடக்கை Online English to Tamil Dictionary : அடல் - kind of fish வெற்றி - . conquest தூளியாக்க - சூனியம்பண்ண - to be witch பால்மறக்க - to wean

Tags : natapati english meaning, meaning of நடபடி in english, translate நடபடி in english, what does natapati mean in english ?