nataipazaka meaning in english - நடைபழக

to learn to walk as a child வீர்வீரென, வீரிட, விம்மு, பாய்ந்தேற, நெளி, தாவு, தாவிவிழ, தத்தித்தத்திநடக்க to walk too slowly creeping along Online English to Tamil Dictionary : புஷ்பஞ்சொரிதல் - casting flowers in worship வளையகம் - . conch சவுரி - vishnu செழிப்பு - . fertility சங்கீதசுருதி - pitch of a tune

Tags : nataipazaka english meaning, meaning of நடைபழக in english, translate நடைபழக in english, what does nataipazaka mean in english ?