netuntakaimai meaning in english - நெடுந்தகைமை

greatness வைப்பு, வீறு, விறல், வியல், வியலிகை, வியம், வியன், வியத்திகை superi ority சேட்டம், கோ n. gentility பெரியநடை, பாங்கு, பரிசு, நாகரிகம், எடுப்புச்சாய்ப்பு nobility பிரபுத்தனம் Online English to Tamil Dictionary : அத்தியந்தம் - . much கையறிந்தவன் - man trained to a work or business நீரிட - to pass urine சொல்லுரிமை - fine emphatic expression சத்திரயாகம் -

Tags : netuntakaimai english meaning, meaning of நெடுந்தகைமை in english, translate நெடுந்தகைமை in english, what does netuntakaimai mean in english ?