pakki meaning in english - பக்கி

to feed மேய், போஷி, புசி, பணி, தின், உண் n. bird வியம், விடசூசகம், விகிரம், விகங்கம், வாசி, வயினம், வயம், வஞ்சுளம் any winged fowl Online English to Tamil Dictionary : சரிகாண - to prove just right இரீதிகவுளம் - tune எடுத்தமொழியினெய்தவைத்தல் - நட்சத்திரதீபம் - kind of lamp கைமிக - to abound

Tags : pakki english meaning, meaning of பக்கி in english, translate பக்கி in english, what does pakki mean in english ?