piralampam meaning in english - பிரலம்பம்

hanging down motion பிரயாணம், துதம், சேட்டை, சினைவினை, சலிப்பு, சலம், சலனம், சரம் waving துலிதம், கையுழற்றி, காலுழற்றி, ஆலல், அலைவு < Online English to Tamil Dictionary : திரிகாலச்சக்கரம் - . chronology குகம் - . cave நிணறு - நஎவரு மூக்கொற்றிப்பூடு - plant பண்ணுவர் - horsemen

Tags : piralampam english meaning, meaning of பிரலம்பம் in english, translate பிரலம்பம் in english, what does piralampam mean in english ?