mchal meaning in english - மசால்

flambeau பந்தவிளக்கு, தீவர்த்தி, தீவட்டி, சூள், கைப்பந்தம், எரிபந்தம் torch தீவட்டி, சூள் Online English to Tamil Dictionary : தேங்காய்முளை - round germ of a ripe cocoa nut கரிக்கொள்ளி - charred brand extinguished கூற்று - . declaration சகலாத்துக்கீரை - sorrel சுரதாக்கு -

Tags : mchal english meaning, meaning of மசால் in english, translate மசால் in english, what does mchal mean in english ?