yamalai meaning in english - யாமளை

kali வீரி, யோகினி, மாலினி, மாயையுற்றாள், மாயை, மாதரி, மாதங்கி, பைரவி Online English to Tamil Dictionary : இழுக்குச்சொல் - reproach பிள் - to burst as a fruit சவாரி - riding வெட்கஞ்சிக்கி - want of modesty சுன்னம் - . cipher

Tags : yamalai english meaning, meaning of யாமளை in english, translate யாமளை in english, what does yamalai mean in english ?