yuki meaning in english - யூகி

to meditate மனனம்பண்ண, மனசினாலேகாண, நினை, தியானி, சிந்தி, சிந்தனைபண்ண scrutinize சோதி, சோதனைபண்ண, ஆராய் consider attentively reasoning man wise புந்தியர், புத்திசாலி, தெள்ளியர், தகுதியோர், குசலர், காட்சியர் ingenious person சூட்சக்காரன், கருவறிந்தவன் < Online English to Tamil Dictionary : பட்கை - one of the upper fangs of a snake சிரிப்புக்காட்ட - to excite laughter by anticks சுசிதம் - . milk விரவு - to mix அண்டைபோட - to patch

Tags : yuki english meaning, meaning of யூகி in english, translate யூகி in english, what does yuki mean in english ?