rivaj meaning in english - ரிவாஜ்

practice வியாபாரம், யுபம், முயற்சி, போக்கு, புழக்கம், பழக்கம், பரீட்சை n. custom வாழ்வு, வாடிக்கை, வழிபாடு, வழக்கு, வழக்கம், வரிசை, முறைமை, முறை usage வாழ்வு, வாடிக்கை, வழக்கு, வழக்கு, பின்வாங்கல், பின்வாங்கல் Online English to Tamil Dictionary : சாந்தன் - . mild வீழ் - to cause to fall உந்தரம் - way உறுதிப்பாடு - . firmness புஷ்பாசனி - lukshmi

Tags : rivaj english meaning, meaning of ரிவாஜ் in english, translate ரிவாஜ் in english, what does rivaj mean in english ?