rushti meaning in english - ருஷ்டி

violence விபூதி, வல்லடி, வல்லக்காடு, வலோத்காரம், வலுமை, வம்பு, வஞ்சம் rage மூர்க்கம், பெருமூச்சுவிட, நெருப்பைமடமடென்றெரியவிடல், நெருப்புக்காடு Online English to Tamil Dictionary : பூரணப்பட - சிந்தூரந்தீட்ட - to mark the fore head with a vermilion spot உலோகிதம் - red அபியோகம் - challenging to fight கூழைப்படை - rear of an army

Tags : rushti english meaning, meaning of ருஷ்டி in english, translate ருஷ்டி in english, what does rushti mean in english ?