lalanai meaning in english - லாலனை

support முட்டு, மிண்டு, பொறுப்பு, பிழைப்பிக்க, பிடிப்பு, பிடி, பற்றுக்கோடு Online English to Tamil Dictionary : அதிசூக்குமம் - state of being very minute இஜிரா - . flight அவகதவாய் - எம்மான் - our god தேசாதிபதி - lord of a country

Tags : lalanai english meaning, meaning of லாலனை in english, translate லாலனை in english, what does lalanai mean in english ?