lottu meaning in english - லோட்டு

trouble வெதிர்ப்பு, விசாரம், வாதி, வல்லை, லச்சை, மிறை, மிகை, பீக்கலாட்டம் Online English to Tamil Dictionary : கௌசனம் - கிணற்றுமிதி - stand for the water drawer அங்காரி - borax சின்னவன் - . boy பூமிசைநடந்தோன் - argha

Tags : lottu english meaning, meaning of லோட்டு in english, translate லோட்டு in english, what does lottu mean in english ?